0
روابط عمومی 09054708600
لیست مطالب
Leveraged-ETF-56a093d15f9b58eba4b1b116

تعمیق بورس با ابزارهای جدید مالی

بازار سرمایه ایران در چند سال گذشته تحولات زیرساختی بسیاری را پشت سر گذاشته است. بازارهای سرمایه «بورس‌های اوراق بهادار» با راه‌اندازی و استفاده از ابزارهای مالی نوین مالی قادرند راهکارهای بدیعی برای جذب نقدینگی سرمایه‌گذاران فراهم کنند. از جمله ...