0
روابط عمومی 09054708600

تقویم های آموزشی

نام دوره

ثبت نامی

شروع دوره

پایان دوره

زمان برگزاری

وضعیت

دوره رایگان معامله گری در بازارهای مالی

1746 نفر

-

-

-

موجود در سایت جهت ثبت نام و استفاده

دوره رایگان بلاکچین و ارزهای دیجیتال

1693 نفر

-

-

-

موجود در سایت جهت ثبت نام و استفاده

کارگاه آموزشی ورود به بازار ارزهای دیجیتال

247 نفر

1399/06/18

1399/06/18

سه شنبه ساعت 19:22

موجود در سایت جهت ثبت نام و استفاده

دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی

54 نفر

1399/07/08

1399/10/27

روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 19 - 21

در حال برگزاری

دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی

80 نفر

1399/05/06

1399/08/19

روزهای دوشنبه و پنج شنبه ساعت 19 - 21

در حال برگزاری

دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی

50 نفر

1399/03/17

1399/05/25

روزهای دوشنبه ساعت 19 - 22

اتمام دوره

دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی

51 نفر

1399/03/31

1399/04/10

روزهای یکشنبه ساعت 19 - 22

اتمام دوره

دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی

28 نفر

1398/12/19

1399/02/29

روزهای دوشنبه ساعت 19 - 22

اتمام دوره

دوره جامع بلاکچین و ارزهای دیجیتال

17 نفر

1398/12/17

1399/02/20

روزهای شنبه ساعت 19 - 22

اتمام دوره

دوره جامع بلاکچین و ارزهای دیجیتال

18 نفر

1398/10/27

1399/01/15

روزهای جمعه ساعت 19 - 22

اتمام دوره

دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی

21 نفر

1398/09/19

1398/11/28

روزهای دوشنبه ساعت 19 - 22

اتمام دوره